عنوان شغلی

معرفی نه عنوان شغلی که دوبرابر میانگین درآمد کانادا دریافتی دارند

با وجود افزایش بیکاری در چند بخش، رقابت برای افراد جویای کار کانادا در بسیاری از مشاغل بالا رفته است. بر اساس آمار کانادا متوسط درآمد ک...

ادامه مطلب