بررسی شرایط عمومی برنامه فدرال نیروی کار فنی(اسکیل ورکر)

بررسی شرایط عمومی برنامه فدرال نیروی کار فنی:  اسکیل ورکر   همانطور که در مقاله های قبل توضیح دادم برنامه EXPRESS ENTRY ...

ادامه مطلب

متقاضیان از طریق اسکیل ورکر باید چه شرایطی داشته باشند ؟

بررسی شرایط عمومی متقاضیان اکسپرس اینتری

شرایط عمومی متقاضیان اکسپرس اینتری   همانطور که  قبلن گفتیم برنامه اکسپرس اینتری برسه شاخه زیر استوار است : برنامه فدرا...

ادامه مطلب