دانستنیهای کانادا

حقوق شهروندی کانادا

منشور حقوق بشر کانادا

منشور شهروندی کانادا
حقوق بشر، بخشی اصلی از قانون کانادا محسوب می شود. منشور حقوق و آزادی های کانادا که برای سادگی “چارتر” نامیده می شود شامل اصول و ارزش های اساسی است که مردم کانادا، طبق آن زندگی می کنند. طبق این منشور از لحظه ای که شما به کانادا می رسید از حقوق و آزادی هایی بهره مند هستید که حکومت و مردم این کشور از آن ها محافظت می کنند. این یک قانون بوده و بخشی از قانون اساسی کانادا نیز می باشد.

این منشور، حقوق خاص سیاسی شهروندان کانادایی و حقوق مدنی هر کس که در کانادا باشد را تضمین می کند. حقوق تعریف شده در این منشور عبارتند از:
حقوق دموکراتیک – همه شهروندان کانادا چه متولد کانادا باشند چه در جای دیگری به دنیا آمده باشند، می توانند در انتخابات رای دهند و در صورتی که شرایط سنی آنها با قوانین محل اقامتشان منطبق باشد می توانند کاندید یک مسئولیت دولتی شوند.
تحرک و جابجایی – هر شهروند حق ورود، ماندن، ترک کانادا و ورود دوباره به آن را دارد. هر شهروند و فرد مقیم حق جا به جایی، سکونت و اشتغال به کار در هر جای کانادا را دارد.
حقوق قانونی – هر کس از حق زندگی، آزادی و امنیت برخوردار است. این حقوق مگر جز طی روند قانونی نمی توان سلب نمود. هر کس حق دارد تا در برابر توقیف بی دلیل از سوی مقامات معترض باشد.
تساوی حقوق – رفتار یکسان با همه ی افراد از حقوق مهم مردم کانادا می باشد، تمام افراد کانادایی در مقابل هر گونه تبعیض بر اساس نژاد، ملیت یا مبداء قومی، رنگ، مذهب، جنسیت، سن، و یا توانایی روانی یا جسمی حمایت می شوند.
این منشور، رفتارهای نابرابر و متفاوت را در صورتی مجاز می داند که در راستای کمک به دستیابی یک گروه محروم به برابری با دیگران باشد. مطالب منشور را همیشه باید به نحوی تفسیر نمود که به حفظ و تقویت میراث چند فرهنگی کانادا کمک کند.
بنای احترام به حقوق بشر، یک بنای یادبود حقوق بشر در اتاوا است که وقف مفاهیم اساسی آزادی های فردی و احترام به منزلت هر فرد شده است. این بنای نمادین از ما می خواهد تا این ارزشهای پایدار انسانی را گرامی داشته و از آنها حمایت کنیم.
این منشور همچنین چهار آزادی اساسی همه مردم کانادا را تضمین می کند:
آزادی باور و مذهب
آزادی اندیشه، اعتقاد، و بیان (از جمله آزادی مطبوعات و دیگر رسانه های ارتباطی)
آزادی تجمعات مسالمت آمیز
آزادی تشکیل اتحادیه (پیوستن به یک گروه و عضویت در یک اتحادیه)
این منشور، محدودیت در آزادیهای مزبور را تنها تحت شرایط خاصی مجاز می داند. مثلا، مجلس ممکن است آزادی تجمعات را در طول زمان جنگ محدود نماید

قانون حقوق بشر کانادا
قانون حقوق بشر کانادا، تضمین کننده فرصت های برابر برای کار و زندگی، دور از شیوه های تبعیض آمیز برای همه کانادایی ها می باشد. این قانون، هرگونه تبعیض بر اساس نژاد ، مبداء ملی یا قومی، رنگ، مذهب، سن، جنسیت، گرایش جنسی، وضعیت تأهل، وضعیت خانوادگی، ناتوانی، و یا محکومیت کیفری فرد که حکم عفو برای آن صادر شده باشد را منع می کند.
نمونه هایی از تبعیض می تواند شامل موارد زیر باشد:
امتناع از استخدام کسی به خاطر سن او
محروم کردن یک کارمند زن از ترفیع
وجود داشتن مرکزی بدون امکانات لازم برای افراد ناتوان جسمی
استفاده از کلمات نژادپرستانه در محل کار
امتناع از استخدام به دلایل مذهبی
پرداخت حقوق کمتر برای کار یکسان به کارمندان زن نسبت به کارمندان مرد

نوشته های مرتبط